Students Subject Register

Danh sách sinh viên

Add
# Mã SV Tên Ngày Sinh Giới Tính
1 1 2022-09-14 nam Sửa
2 2 Sửu 1 2023-04-13 nữ Sửa
3 5 VÕ ANH THƯ 2023-04-07 nữ Sửa
4 6 nguyệt minh 2023-02-09 nữ Sửa
5 9 Thìn 2021-12-26 nữ Sửa
Số lượng: 5/13